2012-2013 Dönemi Eğitim Bursuna Katkı Sağlayan Aydınlık Yüzlerimiz AYDIN ERARSLAN
ÇETİN ÖNAL
DÜNDAR ERARSLAN
HAYATİ ERDÖNMEZ
KAZIM ERARSLAN
METİN ÖNAL X 5
MUSTAFA KAYA X 3
NUSRET DEMİRCAN X 2
YENER ÖNAL X 3

Üye İsmi

Parola


Latife Erarslan - Di GelKadınlar GünüDrum Kitchen Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Suat Arıcan Muhtarlık Programı
2014 Yerel Seçimler | Suat Arıcan (Yeşilce Muhtar Adayı)

Suat Arıcan Muhtarlık Programı

Neden Aday Oldum?
Yüreğimin sesini dinledim ve Halkıma, milletime, köyüme güvendiğim için aday oldum. Dünyada bir halk yoktur ki, eğer isterse istediği hedefe varmamış olsun. Benim halkım da işte böyle bir halktır. Geçmişte yapıp başardığı, il bazında, ilçe bazında hatta yurt bazında başardığı ilkleri, istediği için başardı. Yollar, fabrikalar, camiler, fırınlar, okullar, yüksek okullar, belediyeler, kooperatifler hep bu halk sayesinde meydana getirildi.
Ve ben de bu halka, halkıma güvendiğim için adayım.

Ne yapacağım?
Birinci görevim, her türlü kurumda ve cemiyette, devlet kapısında, meclis kapısında, hükümet, bakanlık kapısında; toplumsal kurum ve kuruluşlar nezdinde, sivil toplum kuruluşları nezdinde menfi ya da müspet her ortamda değerli halkımı en mükemmel şekilde temsil etmek, çıkar ve menfaatleri doğrultusunda fikir beyan etmek, çalışma ve girişimde bulunmak, kulis yapmak, beldemin ve halkımın menfaatlerini koruyup kollamaktır.
Halkımın sorunları hakkında çözüm üreten, ürettiği çözümleri uygulayan ya da bu sorunlara çözüm üretme konumunda olan veya çözüm için çalışan her kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütüyle hiçbir siyasi, sosyal ya da kültürel ayrımcılık gözetmeksizin işbirliği ve ortak çalışma içinde olmak öncelikli görevimdir.
En önemli görevlerimden biri de geçmişten günümüze yaşattığımız değerlerimizi, şenliklerimizi, dayanışma ruhumuzu, ananelerimizi, aktif milliyetçiliğimizi, Atatürkçülüğümüzü, Atatürkçülük kapsamında yer alan cumhuriyetçiliğimizi, halkçılığımızı, laikliğimizi, milliyetçiliğimizi, devrimciliğimizi, politize yaşam tarzımızı, dik duruşumuzu, siyasal ve kültürel çizgimizi, dini, ahlaki ve inanç değerlerimizi onurlu yaşam tarzımızı en iyi şekilde korumaktır.
Toplumun temel sorunlarına;dinamik, duyarlı, genç ve yenilikçi bir anlayışla yaklaşmak; çağın gerektirdiği ekonomik ve siyasi tavırları kendi çizgimiz doğrusunda dinamik bir şekilde takınmak, toplum içinde refahı, kalkınmayı hedeflemek ve günümüz imkanlarının bize verdiği kalkınma fırsatlarından toplum olarak yararlanmak temel politikamız olacaktır.
Sorunlarımız:
Kaybolan birlik ve beraberliğimiz…
Öyle inanıyorum kibiz Yeşilceliler, birçok şeyi el ele vererek, dayanışma içinde hareket ederek, hiçbir şekilde yapılamaz denilen işleri, hiç umulmadık güçleri harekete geçirerek ve hep beraber hiç umulmadık maddi kaynaklar yaratarak başardık. Ama birlik beraberlik içinde başardık.
Kaybettiğimiz şey işte budur; birlik ve beraberlik duygusu…
İnanıyorum ki, gene bu ruh içimizde ataletle mevcuttur. Bana düşen siz değerli halkımla birlikte yeniden harekete geçmekve bunun için uygun, makul, makbul görünen projeleri ortaya koyarak bu ataleti kırmak olacaktır.
Kalkınma yeniden birinci gündemimiz olmalıdır.
Kalkınma bir memleket için, bir halk için, bir millet için olmazsa olmaz bir amaçtır. Bireysel yaşam mücadelesine daldığımızdan beri, kalkınmayı toplumsal bir amaç olarak hedeflemez olduk. Yeniden öncelikli bir amaç olarak kalkınmayı kendimize hedef alacağız.

Projelerim
- Muhtarlık Bütçesinin Oluşturulması:
442 Numaralı Köy Kanunu çerçevesinde bir köy bütçesi oluşturulması ve bu kanunun 15. Maddesinde düzenlenen salma usulünün aktif olarak kullanılması. Böylece köyümüzün ivedi ve Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla kısa sürede çözümlenmesi mümkün olmayan konulardaki acil harcama ihtiyaçları bu bütçeden karşılanacaktır. Bunun dışında pasif durumda bulunan kuruluşlarımızı aktif hale getirmek amacıyla değerli halkımızın kıymetli oylarıyla görev başına gelen Belde İhtiyar Kurulu iradesine başvurmak koşuluyla, salma usulü kullanılarak oluşturulacak kaynaklar bu amaçla kullanılacaktır. 

- Belde Korucusu İstihdam edilmesi:
Belde sınırları içinde yer alan ekenek, dikenek, işlenen ve işlenebilir tarım arazileri, koru, mera, yaylak, güzle, su kaynakları, yol ve benzeri köyümüzün ortak varlığı niteliğindeki her türlü kaynaklarımızın etkin bir biçimde korunması amacıyla bir korucu istihdam edilmesi ve bu korucunun hızlı, aktif ve modern bir şekilde ulaşım ihtiyacının karşılanması maksadıyla bir ATV aracıyla techiz edilmesi sağlanacaktır. Korucunun istihdamı için gerekli olan giyim, kuşam, araç-gerç, ekipman ve korucu ücretleri, oluşturulacak olan köy bütçesinden ve yapılacak bağış, hediye ve yardımlardan karşılanacaktır.

- Hukuki Meseleler:
Bilindiği üzere halkımıza ait olan ve belli bir rakımın üstünde kalan birçok arazi, köy merası, özellikle Kabak Tepe, Yamardıç, Çağman gibi köy tüzel kişiliğine ait meralarımız devlet tarafından yapılan çeşitli çalışmalar sırasında hazine arazisi olarak kaydedilmiştir. Bu arazi ve meraların tekrar köy tüzel kişiliği bünyesine kazandırılması maksadıyla gerekli olan hukuki süreç ve davaların açılması ve takip edilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu süreçlerin finansmanı için gerekli olan maddi kaynaklar değerli köy halkımız marifetiyle tedarik edilecektir. Bunun yanında gerekli yasal ve idari yöntemlerle birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak yardım ve bağış kampanyaları, gerekli görüldüğünde sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimizle işbirliği içinde tertip edilecek geceler ve diğer etkinlikler vasıtasıyla temin edilmeye çalışılacaktır.
Beldemizde yapılan tapu ve kadastro çalışmaları birçok hukuki probleme yol açmış bulunuyor. Değerli halkımız bu sorunlarını büyük zahmetlerle,uzun zaman emek harcayarak hukuki yollardan çözmeye çalışıyor. Bu çerçevede 442 sayılı köy kanununun Madde 49 – 52 – (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)  hükümleri uyarınca ihtiyar heyeti vasıtasıyla dileyen tarafların sorunlarını sulh yoluyla çözüme ulaştırma yolu çalıştırılacaktır. Böylece halkımızın bu sorunları mahkeme kapılarında beklemeksizin kısa zamanda çözülmeye çalışılacaktır.

- Orman kaynaklarımızın aktif kullanımı ve yakacak sorunumuza çözüm:
Elimizde mevcut bulunan kurumlarımızdan biri olan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi’mizi sermaye artırımı suretiyle yeniden aktif hale giderek kendi köy sınırlarımız içinde kalan işletme sahalarındaki ihaleleri alarak, yabancıları ormanımızasokmayacağız. Yapılan istihsallerin kooperatif namına yapılmasını, öncelikle kendi işçilerimizi,işçilerimizin çalışmak istemedikleri durumda da dışardan işçi istihdamı yoluna gidilmek suretiyle, istihsaller mutlaka kooperatif marifetiyle yaptırılacaktır. Elde edilen orman ürünleri öncelikle halkımızın yakacak ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır. Böylece halkımızın yıllardır temel sorunu olan yakacak temini, hiç kimsenin yasa dışı veya kaçakçılığatevessül etmesine gerek kalmadan ucuz, kolay ve bol bir şekilde temin edilecek, hiç kimse kaçak kesiyor konumuna düşmeden, vicdanen rahat bir şekilde yakacak temin edebilecek hatta kooperatifimizin köyümüz dışına yapacağı satışlardan kar bile elde edilecektir. Nakliyecilerimiz, traktörcülerimiz rahat bir nefes alacak, kaçak korkusu yaşamaksızın, yasalar çerçevesinde herkes kazancını ve nafakasını temin edecektir.
Burada öncelikli amaç, ormanlarımızın işletilmesi hakkını kooperatif marifetiyle elde tutmak olacaktır.
Sözün özü, yıllarca koruyup kolladığımız, bakıp büyüttüğümüz ormanlarımız gözümüzün önünde kesilirken, köylümüzün parasıyla yakacak bulamaz hale gelmiş olması durumunu ortadan kaldıracağız. Beldemizden habersizormanımıza balta girmesini önleyeceğiz.Ormanlarımızın öncelikle halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasını sağlayacağız.

- Hayvancılığımız, mera kullanımı, mera ıslahı ve bu konularda alınacak idari kararlar:
Beldemizde sürekli azalmakta olan hayvan varlığımızı hem sayısal olarak hem de çeşit olarak artırmak amacındayız. Bu amaçla köyümüzde bulunun yetiştiricilerimizin önünü açacak idari kararlar ivedilikle alınacaktır. Bu kararlar arasında Kabak Tepe, Çağman, Yamardıç, Mezinoluğu gibi köy meralarının ıslahı ve kullanım haklarının geleneksel mera kullanımı usullerimiz de göz önüne alınarak düzen altına alınması sağlanacaktır. Bu meraların korunması, yabancılar tarafından otlarının izinsiz biçilmesinin önlenmesi ve denetlenmesi amacıyla ücreti belde gelirlerinden karşılanmak üzere korucu istihdam edilmesi hususuna yukarda değinmiştik. Meralarımızın ıslahı için gerekli maddi kaynaklar, gübrelenmesi ve bakımı için gerekli çalışmalar, tarımsal desteklemeler kapsamında muhtarlık tüzel kişiliği marifetiyle sağlanacak, 18/3/1924 tarih ve442 sayılı Köy Kanunu’nun 15. Maddesinde düzenlenmiş olan imece usulüyle yetiştiricilerimiz tarafından birlikte yapılacaktır.
Modern besicilik ve hayvancılık yapmak isteyen yetiştiricilerimizin desteklenmesi amacıyla alınacak idari kararlar arasında sayabileceklerimiz ise şöyle sıralanabilir:
Kapalı alanda müsait yeri olan ve modern bir şekilde tesis kurmuş, ayrıca makul bir sayıda hayvan sahibi olduğuna ihtiyar kurul tarafından karar verilen yetiştiricilerimizin yaylaya göçme zorunluluğuna son verilebilecektir. Ancak bu yaylalarımızdan, yaylalardaki meralarımızdan vazgeçeceğimiz şeklinde yorumlanamaz. Aksine aşırı otlatılmayan yayla meralarından elde edilecek bol, ucuz ve taze yeşil kaba yemler bu hayvanların modern bir şekilde beslenmesinde kullanılarak, hayvancılığımızın modernize edilmesi sağlanacaktır.
Hayvancılığımız, mera kullanımı, yaylacılıkkonusunda alınacak olan idari kararlar, gelişmiş Avrupa ülkelerinden olan ve bizim bölgemiz gibi dağlık bir arazi yapısına sahip olması hasebiyle Alp dağ sistemi üzerinde yer alan İsviçre, İtalya, Almanya gibi ülkelerdekiyaylacılık ve mera kullanımında uygulanmakta olan modern yöntemler incelenerek oluşturulmuş bir modeldir.
Hayvan varlığımızın çeşitlendirilmesi hususundaki idari engellerin kaldırılması için de gerekli idari kararlar hızla alınacaktır. Özellikle kültür ırkı keçi türlerinin yetiştirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak için keçi yetiştiriciliği konusundaki yasaklama kararları iptal edilecektir. Özellikle ormanla kaplanan tarlalarımızın hızla ormanlaşmasını önlemek açısından keçi yetiştiriciliğinin özendirilmesini sağlayacak idari kararları son derece önemsiyoruz.
Bunun yanında köy tavukçuluğu, ördek, hindi kaz gibi kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, manda sütünün son derece değerli olması hasebiyle de manda yetiştiriciliğinin kolaylaştırılması için gerekli idari kararların alınmasını, hayvan varlığımızın çeşitlendirilmesi bakımında önemsemekteyiz.
Hayvan varlığımızın artması ve çeşitlenmesi, kışın büyük şehirlere ya da Ordu’ya gidip, yazı da Yeşilcemizdegeçiren değerli halkımızın dengeli beslenme ihtiyacını karşılaması bakımından önemli bulduğumuz gibi, ilerde muhtemel turizm yatırımlarının altyapısını oluşturması bakımından da önemsiyoruz.

Avrupa Birliği Desteklemelerinde Aktif Yararlanma:
Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında ülkemizde dağıtılan desteklemelerden Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ordu İl Koordinatörlüğü aracılığıyla üreticilerimizi yararlandırmak amacındayız. Bu amaçla üreticilerimizin işlerini geliştirmek amacıyla ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge, danışmanlık ihtiyacı konusunda aktif olarak görev alıp, her bir projenin başarıyla tamamlanması aşamasına kadar muhtarlık olarak destek verilecektir.
Avrupa Birliği desteklemeleri çağrı dönemine göre değişiklikler göstermekle birlikte arıcılık, et ve süt üretimi, işlenmesi, su ürünleri gibi konular bizi ilgilendiren temel destekleme konularını oluşturmaktadır.
Beldemizdeki alışveriş, pazar ve çarşı işleri ile hayvan alım satımı işlerinin düzenlenmesi:
İlçe belediyemizle işbirliği içinde, beldemiz sınırları içinde münasip bir alanda kapalı pazar yeri oluşturulması konusunda çalışma yapılacaktır. Bunun için Çay mahallemizdeki kavaklık ya da daha uygun bir alanın tahsis edilmesine ve projenin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Böylece her önüne gelenin istediği gibi mal satmasının önüne geçilecek, gıda satan esnaf ve pazarcıların sağlıklı ürünler satması denetlenebilecek, gerekli yasal belge ve ruhsatlar yer tahsisi için başvura sırasında ilgili esnaftan istenmek suretiyle işler yoluna konulacak, herkesin kapalı pazar yerindeki alanı, metrekaresive yeri belli olacak, metrekare cinsinden belli olan bu alan için zephiye resmi benzeri bir ücret tespit edilerek Muhtarlık bütçesine katkı sağlanacaktır.Bu yolla denetim altına alınacak olan pazarcı esnafının vurkaç yapmasının, sağlıksız, kalitesiz ürünler satmasının, yerli esnafımız karşısında haksız rekabet ve kazanç elde etmesinin de önüne geçilecektir.

Yeşilce Muhtarlığı Web Sayfası:
Muhtarlık çalışmaları hakkında halkımızı bilgilendirmek, yapılmak istenen duyuruları bildirmek ve alınan kararlardan halkımızı haberdar etmek amacıyla bir internet ortamı hazırlanacaktır.

 Yeşilcemize Muhtar Adayıyım
 Suat Arıcan Muhtarlık Programı